V Cerkvenjaku nastaja novo naselje

Občina Cerkvenjak si že več kot dve leti aktivno prizadeva in stalno izvaja aktivnosti za ureditev novega naselja Cogetinci (Nedeljko), ki se bo nahajalo ob regionalni cesti naproti novega naselja Kadrenci.
Občina je v občinskem proračunu za leto 2020 zagotovila potrebna finančna sredstva za ureditev I. faze komunalne opreme za predmetno naselje. Ta oprema je bila zaradi ugodnih vremenskih razmer izgrajena že v zimskih mesecih ter je obsegala izgradnjo ceste v makadamski izvedbi z navezavo na regionalno cesto, meteorno kanalizacijo za potrebe ceste, fekalno kanalizacijo, telekomunikacijsko kabelsko kanalizacijo, električno in vodovodno omrežje ter javno razsvetljavo.
Po pozidavi večine parcel pa bo sledila še II. faza in sicer izvedba asfaltiranja vozišča ter izvedba podpornih konstrukcij. Strošek I. faze še ni dokončen in bo znašal predvidoma 100.000 EUR, druga faza pa se ocenjuje na dodatnih 40.000 EUR.
Celotna investicija z gradnjo in odkupi zemljišč ter potrebno projektno dokumentacijo bo občino stala več kot 150.000 EUR.

Deli s prijatelji: