Subvencije za čiščenje odpadnih vod

Slovenija se je z vstopom v Evropsko unijo zavezala, da bo izvajala ukrepe, ki preprečujejo onesnaževanje voda in skrbijo za ohranitev čistega naravnega okolja ter očistila svoje vode, uredila javno kanalizacijo v naseljih in opustila uporabo pretočnih greznic. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode med drugim določa standarde opremljenosti z javno kanalizacijo kot javno infrastrukturo lokalnega pomena, ki jo mora zagotavljati občina.

Uredba določa, da v kolikor se odpadne vode iz gospodinjstva ne odvajajo v javno kanalizacijo, je ob stanovanjski hiši zahtevana vgradnja male čistilne naprave do najkasneje 31. decembra 2023. Za lastniki pretočne greznice pa je ob izpolnjevanju določenih pogojev dovolj zgolj predelava obstoječe greznice v čistilno napravo.

Maksimalna višina upravičenih stroškov subvencioniranja znaša do 50 % upravičenih stroškov za postavitev male komunalne čistilne naprave oziroma največ 1.200 EUR pri zamenjavi obstoječe greznice z malo komunalno čistilno napravo v skladu z veljavno zakonodajo ali pri novogradnji,

Vloge za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav in rastlinskih čistilnih naprav je možno oddati najkasneje do 16.10.2020 oziroma do porabe sredstev.

Male komunalne čistilne naprave se tako uporabljajo za čiščenje komunalne odpadne vode tam, kjer ni javnega kanalizacijskega omrežja. Gre za komunalne čistilne naprave s kapaciteto, manjšo od 50 populacijskih enot, 1 populacijska enota je onesnaženje, ki ga dnevno povzroči ena oseba.

Deli s prijatelji: