Razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav

Občina Sv. Andraž v Slov. goricah je na svoji spleti strani objavila javni razpis o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v letu 2020. Občina bo sofinancirala izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav s kapaciteto do 50 PE, in sicer na območjih, ki so določena s programom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah.
Višina razpisanih sredstev je 5.000 EUR, posamezni gospodinjstvo pa lahko pridobi največ 1.200 EUR subvencij. Razpisana sredstva se razdelijo med vlagatelje do porabe razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče leto pri čemer se za razvrstitev vlog šteje datum in čas prejetja. Za popolne vloge za katere v proračunu za tekoče leto ni več sredstev, se izvede plačilo v naslednjem letu v kolikor bodo za ta namen zagotovljena sredstva v proračunu.
Razpis je odprt od 09.03.2020 do porabe sredstev, najkasneje do 23.10.2020 do 12 ure. O prejemnikih sredstev bo odločala tričlanska komisija.

Deli s prijatelji: