Proračun dobi popravke

Na prihodnji redni seji mestnega sveta Mestne občine Maribor bodo svetniki, po skrajšanem postopku obravnavali Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2020. Rebalans proračuna je bil sicer sprejet že aprila lansko leto, takrat v višini 136.197.157 eur, s tokratnim rebalansom pa se proračun povečuje za 17,9 mio eur, na 154.137.827 eur.

Z rebalansom proračuna se povečujejo nedavčni prihodki za 1,6 mio eur, kapitalski prihodki za 1,7 mio eur ter transferni prihodki za 3,5 mio eur. Z upoštevanjem kreditov pri bankah, povratnih sredstev in poroštev je bilo stanje zadolženosti Mestne občine Maribor konec preteklega leta 47,1 mio eur.

Na odhodkovni strani proračuna 2020 se zaradi napredovanj in dogovoro s sindikati povečujejo stroški plač javnih uslužbencev. Na področju kulture pa se povečujejo sredstva za materialne stroške in programe.

Dodatna sredstva so namenjena tudi pripravi projektne dokumentacije ter izvedbi natečajev za pomembne projekte, ki se bodo v prihodnje izvajali v Mariboru.

Deli s prijatelji: