Občinska sredstva za gradnjo malih čistilnih naprav

Slovenija se je z vstopom v Evropsko unijo zavezala, da bo izvajala ukrepe, ki preprečujejo onesnaževanje voda in skrbijo za ohranitev čistega naravnega okolja ter očistila svoje vode, uredila javno kanalizacijo v naseljih in opustila uporabo pretočnih greznic. V skladu s to zavezo je na zakonodajnem področju uvedla kar nekaj novosti. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode med drugim določa standarde opremljenosti z javno kanalizacijo kot javno infrastrukturo lokalnega pomena, ki jo mora zagotavljati občina. Ta ločnica je nastavljena pri območjih poselitve nad 50 PE, torej posamezni objekti ali naselja z manj kot 50 prebivalci, niso vključeni v območja, kjer za odvajanje in čiščenje odpadnih vod skrbijo javne službe. Vendar to ne pomeni, da ti objekti ne potrebujejo zbiranja in čiščenja odpadnih voda.
Ker strošek nabave in vgradnje male čistilne naprave ni nezanemarljiv, občina s subvencioniranjem vzpodbudi občane k čimprejšnji ureditvi pravilnega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Pomembno je razumevanje občanov, da s svojim ravnanjem prispevajo k čistejšemu lastnemu bivalnemu okolju, naloga občine pa je s čim manj stroški rešiti odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda tako v naseljih, kot na območjih razpršene zazidave.
Preliminarna analiza razpršene poselitve v občini Ruše kaže, da obstaja potencial za izgradnjo malih čistilnih naprav za pribl. 150 objektov, v katerih živi okoli 520 prebivalcev občine s stalnim prebivališčem. Potrebno je poudariti, da se v občini Ruše striktno uvaja Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, kar pomeni, da se ta dajatev zbira tudi od zavezancev na območju razpršene gradnje.

Deli s prijatelji: